החזר מס מקופת גמל

החזר מס מקופת גמל

תכניות החיסכון הפנסיוניות כמו קופת גמל הן חיסכון למען ביטחון כלכלי לגיל הפנסיה ולכל מטרה חשובה בעיני החוסך. לרוב החוסכים ברור כי חשוב לחסוך לאורך זמן ולשמר את הכסף הזה אך החיים מלאים בהפתעות ולעיתים קיים צורך למשוך את הכספים בשלב מוקדם יותר מסיבות אקוטיות שאינן סובלות דיחוי.

תשלום מס על משיכת כספים

משיכת כספים מקופת גמל במועד מוקדם גוררת אחריה קנס בשיעור משמעותי של % 35 כך שמדובר בסכומים כספיים גבוהים מאד.

הגשת דוחות שנתיים

כדאי להכין דוחות אישיים לשנה שבה בוצעה המשיכה כדי לבדוק אם קיים עודף מס בתחשיב הכללי של ההכנסות וההוצאות המוכרות במס וכך לקבל החזרי מס מהמדינה.

רואה חשבון, יועץ מס או משרד מקצועי העוסק בהחזרי מס ילקט מכם את מלוא המסמכים הנדרשים, ההכנסות של בני הזוג משכר עבודה על פי טופסי 106, הכנסות ייחודיות כמו דמי לידה, דמי אבטלה, תשלומים כמו קנס על פירעון מוקדם של קופת גמל וההוצאות השוטפות המוכרות במס.

אנשי מקצוע המודעים לחוקים, יבצעו תחשיב מדויק עבור כל שנה בשש השנים האחרונות כדי לוודא שאכן שולם מס בעודף, וכך אפשר לדרוש החזרי מס עבור כל התשלומים המיותרים.

מס הכנסה בודק את הנתונים המופיעים בדוחות, מבצע הצלבות מול הנתונים הקיימים בידו. אם יש אי התאמות, מס הכנסה מפיק שומות על פי המידע הקיים ברשותו. אם הכול נכון מופקת שומה זהה לדוח והכסף מועבר לחשבון הבנק של הלקוח.

אם התיקון של מס הכנסה הוא שגוי, אפשר לבקש לתקן את הנתונים תוך הגשת המסמכים הרלוונטיים.

המשרדים העוסקים בהחזרי מס, יועצי מס ורואי חשבון מומחים בהתנהלות מול נציגי פקיד השומה והם יעבדו מולם עד שתופק השומה הנכונה ויועבר מלוא ההחזר מס המגיע.

החזר מס מקופת גמל

פטור ממס

אדם שקיבל הכרה כנכה או בן משפחתו מקרבה ראשונה בשיעור % 75, זכאי לפטור מתשלום מס בגין משיכת כספים מקופת גמל לאור מצבו המיוחד ובתנאי שפתח את קופת הגמל טרם הנכות. מדובר בהטבה משמעותית מול תשלום קנס על פירעון מוקדם בסך % 35 כמקובל.

עמיתים שאין באפשרותם לעמוד בהוצאות הרפואיות הכבדות שערכן הוא למעלה ממחצית שכרם.

עובדים שסך שכרם של שני בני הזוג אינו עולה על שכר המינימום או אינו כפול מכך, אם יש להם גם ילד הסמוך לשולחנם.

בעלי קופות גמל קטנות לא פעילות או ותיקות שנצבר בהן סכום שאינו עולה על 8000 ₪.

עצמאים שיצאו לפנסיה ואינם מפעילים יותר את העסק שלהם, יכולים גם הם למשוך את הכספים הללו שהצטברו ללא תשלום מס.

החזר מס

כל מצב חריג במישור ההכנסות המשפחתיות יוצר תשלום מס עודף ולכן יש להיערך לכך, להכין את כל המסמכים ולבצע סימולציה כדי לראות אם אכן קיים עודף מס המצדיק הגשת דוחות שנתיים וקבלת מלוא החזרי מס מהמדינה.

המדינה אינה מחזירה החזרי מס אלא אם המידע מוגש במסגרת כלל ההכנסות וההוצאות המשפחתיות.

עודפי מס בקופת המדינה

סך תשלומי היתר ששילמו האזרחים מתוך שכרם ומתוך תשלומי הקנסות על פדיון קופות גמל הוא עצום והכספים הללו נמצאים בקופת המדינה עד שיימצא להם דורש.

האזרחים המגישים דוחות אישיים מפחיתים לאט לאט את סך הכספים הקיים שם אך למרות זאת הסכומים שנותרו שם הם גדולים מאד.

אנשים רבים אינם מודעים לכספים המגיעים להם ולכן אינם מגישים דוחות להחזר מס וחבל. כדאי לנצל את האפשרות, להגיש דוחות עבור שש שנים אחורה ולקבל החזרי מס מהמדינה.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט